Kata Soal

Apa              = shé me / shén me
Adakah       = shì ma (literal: ya ke)
Bagaimana = zěn / zhěn me yang Berapa         = jǐ ge (berapa), duō shao (banyak ke sikit), duō jiǔ (berapa lama), jǐ cì (berapa kali)
Di mana       = zài nǎ lǐ / zài nǎ er
Kenapa         = zuò shé me (literal: buat apa)
Ke mana       = qù nǎ lǐ / dào nǎ lǐ qù
ke?                 = ma?
Siapa             = shuí / shéi

Kata Tunjuk

Ini   = zhé
Itu   = nà
Di     = zài
Sini  = zhèlǐ
Sana = nǎ lǐ (boleh juga bagi maksud mana)

zhé shì shé me? = Apa ini? (literal: Ini ialah apa?)

Nombor

Sifar       = líng
Satu        = yī
Dua         = èr / liāng *jika selepas dua ada penjodoh bilangan, gunakan liāng
Tiga         = sān
Empat     = sì
Lima        = wǔ
Enam       = liù
Tujuh       = qī
Lapan       = bā
Sembilan = jiǔ
Sepuluh   = shí
Sebelas              = yī shí
Dua puluh dua = èr shí èr / liǎng shí liǎng
Tiga ratus tiga                                  = sān bǎi líng sān
Empat ratus empat puluh empat = sì bǎi sì shí sì
Lima ribu              = wǔ qiān
Enam puluh ribu = liù wàn
Tujuh ratus ribu = qī shí wàn
Lapan juta                   = bā bǎi wàn
Sembilan puluh juta = jiǔ qiān wàn
Seratus juta                = yī wàn wàn
Dua billion                = èr shí wàn wàn
Tiga puluh billion    = sān bǎi wàn wàn
Empat ratus billion = sì qiān wàn wàn

Goodbye

zài jiàn                             = bai / bye                       (literal: di jumpa)
míng tiān jiàn                = jumpa esok                  (literal: esok jumpa)
yǒu kòng cháng lián xì = ada masa jumpa lagi (literal: ada lapang panjang muka temu)
nín duō bǎo zhòng         = jaga diri                        (literal: awak jaga diri)
yí lù píng ān                     = selamat jalan / bon voyage (literal: jalan keselamatan)

Terima Kasih

xiè xiè = terima kasih
duō xiè = terima kasih banyak
tài gǎn xiè nín le = terlalu berterima kasih pada awak (literal: terlalu berterima kasih awaklah)
xiè xiè nǐ de bāng zhù = terima kasih atas pertolongan kau (literal: terima kasih awak punya pertolongan)
má fan nín le = menyusahkan awak je
xīn kǔ le = susah-susah je
bú xiè / bú yòng xiè = tak mengapa
bú kè qi / bié kè qi / bú yòng kè qi = tak kisah pun
nǐ tài kè qi le = tak payah fikir / ambil port sangatlah

 

Advertisements